سامانه نوبت دهی درمانگاه


بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

اطلاع رسانی و پیامهای درمانگاه

 • بدينوسيله به اطلاع مراجعين محترم ميرساند فرانشيز خدمات راديولوژي و آزمايشگاه ونوار عصبي وعضلاني ونوار مغزي وسايرخدمات پاراکلينيک سرپايي پس اجراي طرح تحول نظام سلامت از30درصدبه 15درصد کاهش يافته است.
 • نو بت درمانگاه خون در محل درمانگاه توسط منشي توزيع مي شود
 • شماره درمانگاه دكتر مهديزاده با نوبت قبلي توسط منشي درمحل درمانگاه توزيع خواهد شد
 • درمانگاه پيو ند كليه روزهاي شنبه و يكشنبه و دوشنبه وسه شنبه و چهارشنبه صبح داير است
 • درمانگاه نفرولوژي :دكتر مخدومي روزهاي شنبه و يكشنبه و سه شنبه بعداز ظهر داير است @دکتر زينالي :يکشنبه @دکترميوه فروشان :شنبه ويکشنه وسه شنبه عصر @دکتر آب خيز سه شنبه عصر
 • برنامه درمانگاه گوارش: دكتر هاشمي : شنبه صبح وپنج شنبه صبح @ دکتر علي جعفري :سه شنبه ودو شنبه صبح _ @ دكتر شاطري : يكشنبه صبح _چهارشنبه صبح فقط بيمارن سلياك@ دكتر حسيني آذر شنبه و دوشنبه و چهارشنبه عصر
 • برنامه درمانگاه ريه : دكتر رحيمي راد:يكشنبه صبح @ دكتر غلام نژاد :سه شنبه صبح _ دكتر ربيعي پور : شنبه صبح _ دوشنبه صبح _ چهارشنبه صبح
 • درمانگاه روماتولو‍ ژي : دكتر آغداشي : شنبه و دوشنبه و چهارشنبه صبح @ دکترسيد مرداني: يکشنبه _ سه شنبه صبح
 • سامانه رزرو نوبت اينترنتي : باIP: 80.191.214.154
 • درمانگاه داخلي مغز واعصاب: دكتر موسي الرضائي: سه شنبه صبح @ دكتر احمدي : شنبه و يكشنبه صبح @ دكتر اميري : چهارشنبه صبح @ دكتر نظرباغي دوشنبه صبح دكتر نظرباغي درمانگاه شماره 2 : شنبه و دوشنبه وچهارشنبه عصر
 • برنامه درمانگاه چشم :دكتر سليمي : يكشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه صبح @ دكتر مترجمي زاده: شنبه و سه شنبه صبح @دکترصمدي:يكشنبه صبح_ دوشنبه وچهار شنبه صبح وعصروپنج شنبه صبح @دکتر ثمره اي : شنبه وسه شنبه صبح وعصر _پنج شنبه صبح و يكشنبه عصر
 • برنامه درمانگاه جراحي توراكس : دكتر محمودلو : يكشنبه عصر وسه شنبه صبح وعصر
 • برنامه درمانگاه جراحي عمومي:دكتر پاكزاد: يكشنبه صبح وعصر_ دكتر مسعودي : چهارشنبه صبح _ دوشنبه عصر @ دكتر انشائي : دوشنبه صبح _ شنبه و چهارشنبه عصر _دکتر رضائي شنبه صبح و عصر وچهارشنبه عصر
 • برنامه درمانگاه خون : دكتر عيشي: يكشنبه و چهارشنبه صبح _ دكتر اصغري شنبه و دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه صبح
 • برنامه درمانگاه جراحي كليه (ارولوژي) : @ دكتر تقي زاده:دوشنبه صبح @ دكتر عليزاده : شنبه صبح @ دکتر طهرانچي يکشنبه صبح و پنج شنبه صبح @ دكتر فارغي دوشنبه صبح _ دكتر فرشيد شنبه تا چهارشنبه عصر و سه شنبه صبح
 • سامانه رزرو نوبت اينترنتي :با IP:80.191.214.154
 • برنامه درمانگاه گوش وحلق و بيني: شنبه:دکتراسماعيل زاده صبح دکترصنيعي عصر@ يكشنبه:دكترسيداشرفي و دكترصنيعي صبح _ ودکتر اشرفي عصر@ دوشنبه:دكتراسماعيل زاده صبح @ دكترصنيعي عصر @ سه شنبه : دكتر صنيعي ودکترسيد اشرفي صبح _دکترصنيعي عصر@چهارشنبه : دکتراسماعيل زاده صبح ودکتر ثمره اي عصر@ پنج شنبه : دکتر سيداشرفي صبح و دكتر صنيعي صبح
 • برنامه درمانگاه فك وصورت : فقط روزهاي دوشنبه گردشي اساتيد
 • برنامه درمانگاه غدد :دكتر مهديزاده : يکشنبه دوشنبه و چهار شنبه صبح در درمانگاه شماره 2 (توزيع شماره با نو بت قبلي در محل درمانگاه خواهد بود ) دكتر ندا وليزاده: يكشنبه و سه شنبه صبح _ شنبه ودوشنبه وچهارشنبه عصر دکتر پيوند محمدي : شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه صبح
 • برنامه درمانگاه اعصاب وروان: دكتر حقيقي : شنبه صبح و چهارشنبه عصر _ دکتر کياني : يکشنبه صبح _ دکتر حامدنيا : دوشنبه صبح _ دکتر انوشه : سه شنبه صبح _ دکتر خليل زاده : چهارشنبه صبح
 • سامانه رزرو نوبت اينترنتي : با IP : 80.191.214.154
 • برنامه درمانگاه ارتو پدي: شنبه : دكتر صفري صبح _ دكتر طالب ودكترصفري و دكتر آيدنلو عصر @ يكشنبه : دكتر نوائي فر صبح _ دكترمهديزاده و دكتر تبريزي و دكتر صفري عصر دوشنبه : دكتر ميرزاطلوئي صبح _ دكترصفري ودكتر طالب و دكتر آيدنلو عصر @ سه شنبه : دكتر طالب صبح @ دكتر صفري و دكتر مهديزاده و دكتر تبريزي عصر @ چهارشنبه : دكترآيدنلو صبح _ دكتر طالب و دكتر آيدنلو و دکتر نوائي فرعصر @ پنج شنبه : دكترتبريزي ودكتر تفكيكي صبح _
 • برنامه درمانگاه جراحي اعصاب : شنبه : دكتر قاسمي صبح و دكتر مهدخواه عصر _ @ يكشنبه : دكترمهدخواه صبح و دكتر كاظم پور عصر @دوشنبه: دكتر كاظم پور صبح و دكتر قاسمي و دكتر مهدخواه عصر@ سه شنبه :دكتر کاظم پور صبح _ @ چهارشنبه : دكتر مهدخواه صبح و دكتر قاسمي عصر @ پنج شنبه صبح دکتر کاظم پور
 • برنامه درمانگاه عفوني : دکتر مشيري : _ شنبه تا چهارشنبه عصر
 • واحد بينائي سنجي هر روزصبح داير است و پريمتري با نو بت دهي قبلي مي باشد
 • واحد شنوائي سنجي هر روز صبح داير است
 • واحد اكو و برونكوسكو پي و اسپيرومتري هر روز صبح داير است
 • واحد آندوسكو پي هر روز صبح وعصر داير مي باشد
 • واحد OCT و بيومتري (تعيين لنز )هر روز صبح وعصرداير مي باشد
 • درمانگاه داخلي:رخشانخواه : يکشنبه وسه شنبه و چهارشنبه عصر @ دكتر هوشمند شنبه و دوشنبه عصر و @دكتر بروفه شنبه تا چهارشنبه عصر
 • نظر به راه اندازي سيستم رزرو تلفني و اينترنتي بديهي است نوبت هاي اول به سيستم هاي فوق اختصاص داده شده است .