سامانه نوبت دهی درمانگاه


بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

اوقات كاري پزشكان در طي يك هفته

جهت مشاهده ساعات كاري هر پزشك از تاريخ امروز به مدت يك هفته، بر روي پزشك مورد نظر كليك نماييد. (ساعات كاري پزشك بر اساس روزهاي تعطيل و ايام تعطيل پزشكان در نظر گرفته شده است)

ارتوپدي

 • دكتر تبريزي
 • دكتر صفري
 • دكتر ميرزاطلوعي
 • دکتر تفکيکي
 • دکتر طالب
 • دکتر نوائي فر

ارولوژي

 • دکتر طيبي آذر

اعصاب وروان

 • دكتر حقيقي

بينائي سنجي

 • كارشناس بينائي سنجي

تغذيه

 • کارشناس ارشد تغذيه

توراكس

 • دكتر رضائي
 • دكتر صالحي
 • دكتر محمودلو

جراحي اعصاب

 • دكتر رضاخواه
 • دكتر قاسمي
 • دكتر مهدخواه
 • دکتر کاظم پور

جراحي پلاستيك

 • دكتر رنجبري

جراحي عمومي

 • دكتر انشائي
 • دكتر حسن خاني
 • دکتر پاکزاد
 • دکتر مسعودي

چشم

 • دكتر سليمي
 • دكتر صعودي
 • دكتر صمدي
 • دكتر مترجمي زاده
 • دكترصبا اصغري
 • دکتر علي مسعودي

خون

 • دكتر اصغري
 • دكتر عيشي
 • دکتر اسلام پور
 • دکترسعيد رضوي

داخلي

 • دكتر بهزادي
 • دكتر دورانديش

داخلي اعصاب

 • دكتر اميري
 • دكتر موسي الرضائي

داخلي ديابت

 • دکتر برادران صفا

داخلي عفوني

 • دکتر مشيري

روانشناسي باليني

 • ک .ارشد طبيب زاده

روماتولوژي

 • دكتر آغداشي
 • دکتر سيد مرداني

ريه

 • دکتر ربيعي پور
 • دکترحامد وليزاده

طب فيزيکي

 • دكتر حق وردي

عمومي

 • دكتر درمانگاه اورژانس

غدد

 • دكترندا وليزاده
 • دکتر ابراهيم محمدي

فك وصورت

 • دكتر ايلخاني

فلوشيپ سوختگي وترميمي

 • دکتر کاظم زاده

فلوي يوروانكولوژي

 • دكتر صدري

قلب

 • دكتر فرامرزپور

كلينيك درد

 • دكتر نصيري

گوارش

 • دكتر پاشايي
 • دکترعلي جعفري حيدرلو

گوش حلق بيني

 • دكتر رضا ثمره اي
 • دكتر روشني
 • دکتر اسماعيل زاده
 • دکتر سيد اشرفي

مشاوره دارويي

 • دكترحمداله شريفي

نفرولوژي

 • دكتر مخدومي
 • دکتر ميوه فروشان

لطفا منتظر بمانيد