سامانه نوبت دهی درمانگاه


بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

اوقات كاري پزشكان در طي يك هفته

جهت مشاهده ساعات كاري هر پزشك از تاريخ امروز به مدت يك هفته، بر روي پزشك مورد نظر كليك نماييد. (ساعات كاري پزشك بر اساس روزهاي تعطيل و ايام تعطيل پزشكان در نظر گرفته شده است)

ارتوپدي

 • دكتر تبريزي
 • دكتر صفري
 • دكتر ميرزاطلوعي
 • دکتر تفکيکي
 • دکتر طالب
 • دکتر نوائي فر

ارولوژي

 • دكتر عليزاده
 • دکتر طيبي آذر
 • دکتر فارغي

اعصاب وروان

 • دكتر حقيقي

بينائي سنجي

 • كارشناس بينائي سنجي

توراكس

 • دكتر رضائي
 • دكتر صالحي
 • دكتر محمودلو

جراحي اعصاب

 • دكتر رضاخواه
 • دكتر قاسمي
 • دكتر مهدخواه
 • دکتر کاظم پور

جراحي پلاستيك

 • دكتر رنجبري

جراحي عمومي

 • دكتر انشائي
 • دكتر حسن خاني
 • دکتر پاکزاد
 • دکتر مسعودي

چشم

 • دكتر سليمي
 • دكتر صعودي
 • دكتر صمدي
 • دكتر مترجمي زاده
 • دكترصبا اصغري
 • دکتر علي مسعودي

خون

 • دكتر اصغري
 • دكتر عيشي
 • دکتر اسلام پور
 • دکترسعيد رضوي

داخلي

 • دكتر بهزادي

داخلي اعصاب

 • دكتر اميري
 • دكتر موسي الرضائي
 • دكتر نظرباغي
 • دكتر نوروززاده

داخلي ديابت

 • دکتر برادران صفا

داخلي عفوني

 • دکتر مشيري

روانشناسي باليني

 • كارشناس ارشد موسوي
 • كارشناس تقي زاده
 • ک .ارشد طبيب زاده

روماتولوژي

 • دكتر آغداشي
 • دکتر سيد مرداني

ريه

 • دکتر ربيعي پور
 • دکترحامد وليزاده

طب فيزيکي

 • دكتر حق وردي

عمومي

 • دكتر درمانگاه اورژانس

غدد

 • دكتر مهديزاده
 • دكترندا وليزاده
 • دکتر ابراهيم محمدي

فك وصورت

 • دكتر كنعاني زاده

فلوشيپ سوختگي وترميمي

 • دکتر کاظم زاده

فلوي يوروانكولوژي

 • دكتر صدري

كلينيك درد

 • دكتر نصيري

گوارش

 • دكتر پاشايي
 • دکترعلي جعفري حيدرلو

گوش حلق بيني

 • دكتر رضا ثمره اي
 • دكتر روشني
 • دکتر اسماعيل زاده
 • دکتر سيد اشرفي

مشاوره دارويي

 • دكترحمداله شريفي

نفرولوژي

 • دكتر مخدومي
 • دکتر زينالي
 • دکتر ميوه فروشان

لطفا منتظر بمانيد