اوقات كاري پزشكان در طي يك هفته

ساعات كاري پزشك بر اساس روزهاي تعطيل و ايام تعطيل پزشكان در نظر گرفته شده است.
- جهت مشاهده ساعات كاري هر پزشك از تاريخ امروز به مدت يك هفته ، بر روي پزشك مورد نظر كليك نماييد.

 

روزهاي كاري 'ظƒط§ط±ط´ظ†ط§ط³ ط§ط±ط´ط¯ ظ‚ط§ط³ظ…ظٹ'
روز هفته شيفت اول شيفت دوم تاريخ