اوقات كاري پزشكان در طي يك هفته

ساعات كاري پزشك بر اساس روزهاي تعطيل و ايام تعطيل پزشكان در نظر گرفته شده است.
- جهت مشاهده ساعات كاري هر پزشك از تاريخ امروز به مدت يك هفته ، بر روي پزشك مورد نظر كليك نماييد.

 

روزهاي كاري 'ط¯ظƒطھط± ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹ'
روز هفته شيفت اول شيفت دوم تاريخ