در حال بارگذاري

رزرو نوبــت

لطفاً پس از تكميل اطلاعات ، به ترتيب ابتدا تخصص و سپس پزشك و شيفت مورد نظر را جهت مشاهده اوقات كاري پزشك انتخاب نماييد. ساعات كاري پزشك بر اساس روزهاي تعطيل و ايام تعطيل پزشكان در نظر گرفته شده است.

       
کد ملي تخصص
نام پزشک
نام خانوادگي
تلفن همراه