سامانه نوبت دهی درمانگاه


بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

رزرو نوبت

کد ملي
فیلد مورد نظر اشتباه وارد شده است.
نام
فیلد مورد نظر اشتباه وارد شده است.
نام خانوادگي
فیلد مورد نظر اشتباه وارد شده است.
تلفن همراه
فیلد مورد نظر اشتباه وارد شده است.
تخصص
فیلد مورد نظر اشتباه وارد شده است.
پزشک
فیلد مورد نظر اشتباه وارد شده است.
شيفت
فیلد مورد نظر اشتباه وارد شده است.
تاريخ مراجعه
فیلد مورد نظر اشتباه وارد شده است.
فـرم خالـي رزرو نوبــت

لطفا منتظر بمانيد